KAZANCI

ELEKTRONİK VE BASILI YAYIMCILIK

A.Ş.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

 

GİRİŞ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup; bireysel temel hak ve özgürlüklerden biri olan kişisel verilerin korunması hakkı Anayasa’nın 24. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesi çerçevesinde korunmaktadır.

1.     AMAÇ VE KAPSAM

 

Özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilere ilişkin düzenlemeler içeren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  (KVKK) ve ilgili mevzuat çerçevesinde; Kazancı Elektronik Ve Basılı Yayımcılık A.Ş.(bundan sonra Kazancı A.Ş. olarak anılacaktır) olarak, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası kişisel verileri işlenmekte olan kişilerin ve siz değerli müşterilerimizin bilgilendirilmesini ve aydınlatılmasını sağlamak adına hazırlanmıştır.

2.     KİŞİSEL VERİ, VERİ SORUMLUSU VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

 

Kişisel veri, 6698 Sayılı KVKK’da “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmaktadır.

Kazancı A.Ş., 6698 Sayılı KVKK’da “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” olarak anılan Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi yapma hak ve sorumluluğuna sahiptir.

3.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

 

Kazancı A.Ş. olarak kişisel veri işleme faaliyetleri, 6698 Sayılı KVKK m.4 uyarınca belirlenen;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

4.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

 

6698 Sayılı KVKK m.5 uyarınca,  kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Bu kapsamda Kazancı A.Ş. tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri 6698 Sayılı KVKK m. 5 kapsamında gerçekleştirilmekte; kişisel veri işleme şartları kapsamına girmeyen herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmamaktadır.

5.     ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

 

6698 Sayılı KVKK m.6 uyarınca,  “özel nitelikli kişisel veri” kapsamında belirtilen kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerinin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kazancı A.Ş. 6698 Sayılı KVKK m.6 uyarınca veri işleme koşullarının varlığı halinde özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmekte olup; ayrıca ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla şekilde ek güvenlik önlemleri de alınmaktadır.

6.     KİŞİSEL VERİLERİN EDİNİLME KANALLARI VE AKTARIMI

6698 Sayılı KVKK madde hükümlerine uygun olarak edinilen kişisel veriler, Kazancı A.Ş. hissedarlarına, yetkililerine, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk kişilerine aktarılabilmektedir. Kişisel veri işleme faaliyetleri sırasında verilerin kişisel veri işleme prensiplerine uygun şekilde işlenmesi için gereken tüm önlemler alınmaktadır.

Kişisel veriler, Kazancı A.Ş. tarafından abonelerle yapılan satışlar sırasında edinilmekte olup; Kazancı A.Ş. tarafından kişisel veri elde etme kanallarına yeni eklemeler yapılabilecek ve/veya mevcut kanallardan bazılarının kullanılmasından vazgeçilebilecektir. Belirtilen kişisel veri edinme kanallarının değişmesi halinde, şeffaflığı korumak adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası güncellenecektir.

Edinilen kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

 • Kimlik Verileri:
 • İletişim verileri:
 • Eğitim, iş ve profesyonel çalışma bilgileri:
 • Çalışan verileri:

7.     AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Kazancı A.Ş., 6698 Sayılı KVKK m. 10 uyarınca, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında aşağıdaki bilgileri ilgili veri sahiplerine sunarak KVKK’da belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirecektir:

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • 11 inci maddede sayılan diğer hakları.

Bununla birlikte, 6698 Sayılı KVKK m. 28 uyarınca;

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

hallerinde Kazancı A.Ş.’nin aydınlatma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

8.       KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Kazancı A.Ş. olarak, veri sahiplerinin kişisel verileri elektronik ve fiziki ortamlarda gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alınarak saklanmaktadır. Kişisel verileri saklama süresi, 5 yıldır. Bununla birlikte süre dolsa dahi, 6698 Sayılı KVKK uyarınca, kişisel veri işleme şartlarından herhangi birisinin bulunmasını sağlayacak veri işleme amaçlarının varlığı halinde bireylerin kişisel verileri işlenmeye ve saklanmaya devam edilecektir.

6698 Sayılı KVKK’da yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığını ortadan kaldıracak kişisel veri işleme amaçlarının sona ermesi halinde, Kazancı A.Ş. tarafından kişisel veriler imha edilecektir. Söz konusu imha işlemleri ilgili mevzuatın hükümlerine uygun olarak altı aylık periyotlarla re’sen gerçekleştirilmekte ya da veri sahiplerinden gelen taleplerin gerektirmesi halinde neticeye bağlanmaktadır.

Kazancı A.Ş. tarafından kişisel verilerin imhası, kişisel verilerin yer aldığı ortamlara göre silme, anonimleştirme ya da yok etme teknikleri kullanılarak yerine getirilmektedir. Söz konusu teknikler hakkında detaylı bilgiler Kurul tarafından yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberi (https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/bc1cb353-ef85-4e58-bb99-3bba31258508.pdf) içerisinde yer almaktadır.

9.       VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

6698 Sayılı KVKK m. 11 kapsamında veri sahiplerine tanınan haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin     işlenme     amacını     ve    bunların     amacına     uygun    kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş kişisel verilerin, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kazancı A.Ş., 6698 Sayılı KVKK uyarınca veri sahiplerinin haklarını kullanabilmesi için gerekli tüm idari ve teknik önemleri almaktadır.

Veri sahipleri tarafından, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nda belirtilen haklar yazılı olarak, iadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Kazancı A.Ş. adresine gönderilebilir ya da güvenli elektronik imzayla bilgi@kazanci.com.tr  adresine e-posta ile iletilebilir.

Kazancı A.Ş., kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonraki otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir.

Kazancı A.Ş. tarafından, veri sahiplerince yapılan başvurular halinde kimlik doğrulama ve talebin netleştirilmesi amacıyla, başvurucudan ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu ek bilgi ve belgelerin başvurucu tarafından Kazancı A.Ş. ile paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.

10.  KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

 

Kazancı A.Ş., 6698 Sayılı KVKK m. 12 ve ilgili mevzuat çerçevesinde veri gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerini yeteri düzeyde almaktadır. Bununla birlikte kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin uygun güvenlik düzeyinde muhafaza edilmesi hedeflenmektedir.

Kazancı A.Ş., kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi (veri işleyen) tarafından işlenmesi hâlinde, yukarıda belirtilen tedbirlerin ilgili veri işleyenler tarafından da alınmasını sağlayacaktır.

Kazancı A.Ş.’nin, kişisel verilerin kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi halinde, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca veri sahiplerine, Kurul’a ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunama yükümlülüğü vardır.

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin tedbirler alınırken Kurul tarafından yayınlanmış olan

 Kişisel Veri Güvenliği Rehberi (Teknik ve İdari Tedbirler)  (https://www.kvkk.gov.tr/yayinlar/veri_guvenligi_rehberi.pdf ) göz önünde bulundurulmaktadır.

11.  DİĞER HÜKÜMLER

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ile mevzuat arasında uyumsuzluk olması durumunda öncelikli olarak ilgili mevzuat uygulanacaktır.

Bu politika yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Politika zaman içerisinde değişen durum ve ihtiyaçlar kapsamında güncellenebilecektir.

Bu politikaya ilişkin her türlü soru bilgi@kazanci.com.tr adresine iletilebilecektir.